Keressen minket bizalommal! 9021 Győr, Czuczor Gergely u. 18-24.
Hívjon minket! +36 30 385 7738
Üzenjen nekünk! info@everhouse.hu

Felhasználási feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az EverhouseIngatlan weboldalt - www.everhouse.hu - üzemeltető Pokornyi János egyéni vállalkozó (székhelye: 9027 Győr, Stadion u. 7.; nyilvántartási száma: 24569556; adószáma: 60902458-1-28; email elérhetőség: sen.janos.pokornyi@gmail.com, telefonszám: (+36) 30 385 7738; továbbiakban: Szolgáltató) és a Pokornyi János egyéni vállalkozó által a www.everhouse.hu weboldalon (továbbiakban weboldal) nyújtott elektronikus szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).

1. Általános tudnivalók

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus szolgáltatásra, amely a www.everhouse.hu domain alatt található információs, kommunikációs szolgáltatásokat nyújtó weboldalon keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között a szerződésben leírt módokon jön létre.

1.2. A www.everhouse.hu weboldal Pokornyi János egyéni vállalkozó partnerei, vásárlói, az érdeklődők, a nagyközönség számára nyújt általános és szakmai információkat a különböző ingatlanpiaci folyamatokkal, aktuális ingatlan ajánlatokkal, hitellehetőségekkel kapcsolatosan.

1.3. A www.everhouse.hu weboldalon bárki szabadon, kötöttségektől mentesen és díjtalanul böngészhet, a weboldal szolgáltatásait bárki jogosult igénybe venni, amennyiben a Weboldalon az információkat elérte, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

1.4. Az Everhouse weboldal üzemeltetését Pokornyi János egyéni vállalkozó végzi.

Székhely: 9027 Győr, Stadion u. 7.
Telephely: 9022 Győr, Czuczor Gergely u.  18-24
Levelezési cím: 9027 Győr, Stadion u. 7.
Adószám: 60902458-1-28
Nyilvántartási száma: 24569556 Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatal Okmányirodai Osztály
Közösségi adószám: 8311744122
Bankszámlaszám: 58600283-15400097
Online elérhetőség: sen.janos.pokornyi@gmail.com
Telefonos elérhetőség: +36 30 3857738

1.5. Az Everhouse weboldal tárhelyszolgáltatójának adatai:

Magyar Hosting Kft.
Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.;
Online elérhetőség: info@mhosting.hu

2. Információkérés, üzenetküldés a weboldal segítségével

2.1. A weboldal látogatóinak, partnereinknek meg van a lehetősége, hogy a weboldal kapcsolat menüpontja kapcsolati űrlap segítségével egy-egy adott ingatlan ajánlatra vonatkozóan, vagy általánosságban kérdéseket, üzeneteket állítsanak össze és a weboldal segítségével az üzenetet eljuttassák irodánkba, kollégáinkhoz.

2.2. A beérkezett üzeneteket kollégáink haladéktalanul feldolgozzák, pontosítás végett felveszik az érdeklődővel, ajánlatkérővel a kapcsolatot a megadott elérhetőségeken és pár napon belül a kért információt eljuttatják a felhasználónak..

2.3. Cégünk mindent megtesz a beérkezett üzenetek gyors és szakszerű megválaszolása érdekében, de nem vállal felelősséget az internetes kapcsolat, a hálózat és egyéb előre nem látható hibákból adódóan az ajánlatkérés postafiókunkba való beérkezésének hiányából következő esetleges károkért, jogkövetkezményekért.

3. Panaszügyintézés helye, módja

3.1 Az Ügyfél panaszával első sorban a Szolgáltatóhoz kell hogy forduljon. Panaszait írásban az alábbi címekre küldött levélben/emailben, szóban pedig az alábbi telefonszámon teheti meg.

levélben: 9027 Győr, Stadion u. 7.
emailben: sen.janos.pokornyi@gmail.com
telefonon: +36 30 3857738
munkanapon 9-17:00 óra között.

Panaszainak elintézéséhez szükséges, hogy közölje a kérdéses ügyletben feltüntetett minden adatot, beleértve az adott ügylet visszaigazolt azonosítószámát, hogy azonosítani tudjuk a panasszal érintett teljesítést.

A telefonon érkező panaszokat azonnal megvizsgáljuk és tájékoztatjuk álláspontunkról a panaszost, illetve lehetőség szerint orvosoljuk a panaszt. Ha a vevő nem ért egyet a szóbeli panaszára kapott válasszal, írásban meg kell küldenie részünkre a panaszát. Ebben az esetben az alábbiak szerint, az írásbeli panaszokra vonatkozó rendelkezések szerint járunk el.

Az írásbeli panaszokat 5 munkanapon belül megvizsgáljuk és megválaszoljuk. Válaszunkat indokoljuk. Amennyiben válaszunkkal nem ért egyet, úgy felügyeleti szervünkhöz fordulhat panaszával.

3.2 Amennyiben a Szolgáltató és az Ügyfél között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ügyfél számára:

a.) Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

b.) Békéltető testület igénybe vétele. A szolgáltatások minőségével, biztonságosságával és a megfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testülethez. Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

Győr-Moson-Sopron megyei Békéltető Testület elérhetőségei:

Cím: 9021 Győr, Szent István u. 10/A.
Telefon: 06-96-520-217
Fax: 06-96-316-218
Email: bekeltetotestulet@gymskik.hu
web: www.gymskik.hu

c.) Online adásvételi szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén a fogyasztók az online vásárláshoz kapcsolódó, határon átnyúló jogvitáikat elektronikusan rendezni tudják a https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show linken elérhető online platformon keresztül beadott elektronikus panasz útján.

Ehhez nem kell mást tenni, minthogy a fenti linken elérhető online platformon a fogyasztó beregisztrál, kitölt egy kérelmet hiánytalanul, majd elektronikusan beküldi a Békéltető Testület részére a platformon keresztül.

Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület (BBT) jogosult eljárni az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti jogvitákban.

d.) Bírósági eljárás. Az Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. rendelkezései szerint.

3.3 Tájékoztatjuk ügyfeleinek, hogy a panaszügyintézéssel kapcsolatos levelezés, dokumentációt 5 évig megőrizzük.

4. Szerzői jogok

4.1. A weboldal egésze és minden eleme szerzői jogvédelem alatt áll. A weboldal és a weboldalon elérhető  tartalom, szerzői mű, illetve más szellemei alkotás - grafikai megoldás, grafika, honlap szerkezete, a honlapon elérhető információ, adatfeldolgozási elv, stb. - szerzői jogi jogosultja, vagy a feljogosított felhasználója a Szolgáltató.

4.2. A weboldalt alkotó és a weboldalon elérhető szerzői jog által védett szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen formában nem használhatók fel, nem hasznosíthatók, sokszorosíthatóak vagy tárolhatóak.

4.3 Abban az esetben, ha az Everhouse weboldalon található tartalom, vagy a tartalom bizonyos eleme, illetve az oldalról hivatkozásokon keresztül elérhető tartalmak valószínűsíthetően a szerzői jog előírásaiba ütköznek, kérjük, vegye fel a kapcsolatot munkatársainkkal az ügyfélszolgálaton!

A jelzett tartalom megvizsgálását követően haladéktalanul eltávolítjuk a sértő tartalmat illetve lekapcsoljuk a sértő tartalomra mutató linkeket.

5. Egyebek

5.1 A www.everhouse.hu weboldalon való böngészés feltételezi a felhasználó részéről az internet technikai és műszaki korlátjainak ismeretét és a technológiával együtt járó hiba lehetőségek elfogadását.

5.2 A szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a www.everhouse.hu weboldalhoz való csatlakozás miatt következett be. A látogató felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól. Egyedül a látogató felelős a www.everhouse.hu weboldalhoz való kapcsolódásáért és a www.everhouse.hu weboldalon történő bárminemű tevékenységéért. Az üzemeltető nem vonható felelősségre vis maior esetén. Vis maiornak kell tekinteni különösen az internetes hálózatban bekövetkezett olyan hibákat, amelyek megakadályozzák a weboldal akadálytalan működését és a weboldalon történő szolgáltatások igénybevételét, továbbá, ha a működési hibával összefüggésben az Interneten küldött és fogadott adat elveszik. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a weboldalhoz való csatlakozás miatt következett be.

5.3 A www.everhouse.hu weboldal ezúton tájékoztatja felhasználóit, hogy adataikat az esetlegesen létrejött szolgáltatói, vásárlási szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. Adataikat harmadik félnek nem adja át, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor harmadik fél a www.everhouse.hu weboldal alvállalkozójaként közreműködik. Az alvállalkozók a weboldal által átadott személyes adatokat az igény bevett szolgáltatás zökkenőmentes lebonyolíthatóságán és annak későbbi bizonyíthatóságán túl semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további jogi, vagy természetes személyeknek átadni. Az adatok kezelésekor a mindenkor hatályos Adatvédelmi Törvénynek, a weboldal Adatvédelmi elveinek megfelelően jár el weboldal üzemeltetője.

5.4 A szerződő felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben ez nem lehetséges a jogvita rendezésére, szerződő felek a Győri Törvényszék joghatóságát kötik ki.

5.5 A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

Győr, 2018. Január. 23.

Kiemelt ingatlanok

Segíthetünk? Eladó/kiadó ingatlana van?
Írja meg nekünk!

*Elfogadom a felhasználási feltételeiben és az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat.
Adja meg az alábbi művelet eredmémyét (9 + 0):